SFinfo am Donnerstag, 11.03.


SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
4:55

Meteo  - Spätausgabe

4:55–5:03 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
5:03
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
5:08

Newsflash SRF 1

5:08–5:12 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
5:12

10 vor 10

5:12–5:40 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
5:40

Meteo  - Spätausgabe

5:40–5:45 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
5:45
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
5:50

Newsflash SRF 1

5:50–5:50 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
5:50

Telesguard

5:50–6:00 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
6:00

Schweiz aktuell

6:00–6:21 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
6:21
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
6:25

Schweiz aktuell

6:25–6:47 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
6:47
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
6:50

Schweiz aktuell

6:50–7:15 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
7:15

Schweiz aktuell

7:15–7:40 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
7:40

Schweiz aktuell

7:40–8:05 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
8:05

Rundschau in Gebärdensprache

8:05–8:50 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
9:25

Rundschau

9:25–10:10 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
11:10
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
11:40

Club

11:40–12:55 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
12:55

Rundschau

12:55–13:45 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
13:45

Tagesschau  - Mittagsausgabe

13:45–13:57 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
13:57

Meteo  - Mittagsausgabe

13:57–14:00 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
14:00

Tagesschau  - Mittagsausgabe

14:00–14:12 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
14:12

Meteo  - Mittagsausgabe

14:12–14:15 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
14:15

Tagesschau  - Mittagsausgabe

14:15–14:26 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
14:26

Meteo  - Mittagsausgabe

14:26–14:30 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
15:20

Tagesschau  - Mittagsausgabe

15:20–15:30 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
16:10

Tagesschau  - Mittagsausgabe

16:10–16:19 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
16:19

Meteo  - Mittagsausgabe

16:19–16:25 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
16:25
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
16:55

Rundschau

16:55–17:45 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
17:45
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
17:50
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
19:40
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
20:10

Meteo  - Abendausgabe

20:10–20:15 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
20:15

SRF Börse

20:15–20:21 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
20:21

Schweiz aktuell

20:21–20:40 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
20:40

Meteo  - Abendausgabe

20:40–20:51 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
20:51

SRF Börse

20:51–20:55 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
21:35

Schweiz aktuell

21:35–21:55 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
21:55

Telesguard

21:55–22:10 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
22:10

SRF Börse

22:10–22:20 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
22:20
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
22:35

10 vor 10

22:35–23:02 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
23:02

10 vor 10

23:02–23:25 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
23:25

Meteo  - Spätausgabe

23:25–23:35 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
23:35
SFinfo Sender: SFinfo
Do, 11.03.
23:56

10 vor 10

23:56–0:25 Do, 11.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
0:25
SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
0:35
SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
1:14

Newsflash SRF 1

1:14–1:20 Fr, 12.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
1:20

10 vor 10

1:20–1:46 Fr, 12.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
1:46
SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
1:55
SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
2:36

Newsflash SRF 1

2:36–2:40 Fr, 12.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
2:40

10 vor 10

2:40–3:06 Fr, 12.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
3:06

Meteo  - Spätausgabe

3:06–3:10 Fr, 12.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
3:10
SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
3:15
SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
3:58

Newsflash SRF 1

3:58–4:02 Fr, 12.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
4:02

10 vor 10

4:02–4:30 Fr, 12.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
4:30
SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
4:40
SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
5:20

Newsflash SRF 1

5:20–5:23 Fr, 12.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
5:23
SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
5:40

Telesguard

5:40–5:50 Fr, 12.03.

SFinfo Sender: SFinfo
Fr, 12.03.
5:50

Schweiz aktuell

5:50–6:10 Fr, 12.03.